banner górny
banner górny

CZŁONKOWIE
JEDNOSTKI OPERACYJNO-TECHNICZNEJ

1 S Z P A K O W S K I   B o g d a n Naczelnik FOT
2 K R U K   J a c e k Dowódca FOT
3 A R C Z Y Ń S K I    T o b i a s z Dowódca FOT
4 K R U K   M a t e u s z FOT
5 B I E Ń   D a w i d FOT
6 J Ę D R Z E J C Z Y K   T o m a s z FOT
7 J U R K I E W I C Z   J a r o s ł a w FOT
8 M E G E R   B a r t ł o m i e j Dowódca FOT
9 M E G E R   P a t r y k FOT
10 M O L U S   T o m a s z FOT
11 S O K O Ł O W S K I   W a l d e m a r FOT
12 S W A K O W S K I   D a r i u s z FOT
13 S Z P A K O W S K I  K r z y s z t o f FOT
14 W O J D A   P r z e m y s ł a w FOT
15 Z A R Z E C K I   P i o r FOT
16 Ż O C H O W S K I  R a f a ł Dowódca FOT
© 2008 Ochotnicza Straż Pożarna w Przysiersku
ZOSPRP